Horeca, viesnīcas, restorāni, kafejnīcas, bāri

Ziņas

03.11.2011

Uzsākta „Q – Latvia ” Kvalitātes zīmes piešķiršana tūrisma pakalpojumu sniedzējiem

SIA „Viesnīcu un restorānu centrs” saskaņā ar līgumu ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru (turpmāk - TAVA) ir uzsācis organizēt un administrēt Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas „Q- Latvia” Kvalitātes zīmes piešķiršanas procesu.

SIA „Viesnīcu un restorānu centrs” (turpmāk – VRC) ir Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas 1999. gadā dibināts uzņēmums, kas, galvenokārt, veic viesnīcu un citu tūristu mītņu pakalpojumu kvalitātes atbilstības novērtēšanu kā neatkarīga trešās puses sertificēšanas institūcija. VRC darbības virzieni pilnībā saskan ar „Q- Latvia” kvalitātes sistēmas mērķiem un uzdevumiem, laikā, kad tūrisma uzņēmumi īpaši cenšas uzsvērt sava piedāvājuma drošumu un kvalitāti, kā arī aktīvi reklamēt to.  

Kas ir Q Latvia Kvalitātes sistēma?
Ieviešot „Q-Latvia” kvalitātes sistēmu, iegūs visa tūrisma nozare un paši tūristi, taču ilgtermiņā ieguvēji ir paši uzņēmumi, kuri saņēmuši „Q - Latvia” kvalitātes zīmi, jo pieaugs to konkurētspēja, prestižs un atpazīstamība, tā kā „Q - Latvia” kvalitātes sistēma ir ceļā uz akreditāciju arī visas Eiropas līmenī. „Q- Latvia” kvalitātes zīmes ieguvēji tiks plaši reklamēti TAVA , LVRA un to sadarbības partneru  informatīvajos materiālos un aktivitātēs, kā arī izcelti tūrisma portālos. 
      
Kas un kā var iegūt Q- Latvia kvalitātes zīmi?
Tiesības iegūt apliecību un kvalitātes zīmi ir komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem, kuri sniedz tūrisma pakalpojumus, tajā skaitā tūrisma aģentūras, tūrisma informācijas sniedzēji, naktsmītņu pakalpojumi, tūrisma apskates objekti, ēdināšanas pakalpojumi, tūrisma inventāra nomas pakalpojumi, pakalpojumi dažādos tūrisma veidos, gidu pakalpojumi, tūrisma transporta pakalpojumi, taksometru pakalpojumi, auto nomu pakalpojumi, kā arī citi  tūrisma pakalpojumi. (sk. „Kārtība Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas „Q- Latvia” dalībnieka statusa iegūšanai”). 

Lai saņemtu „Q-Latvia” kvalitātes zīmi pretendents iesniedz VRC personiski, nosūta pa pastu vai elektroniski  parakstītu  iesniegumu (sk. „Kārtība Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas „Q- Latvia” dalībnieka statusa iegūšanai ” 2. pielikumu), kurā  norāda:

- uzņēmuma juridisko nosaukumu/vārdu un uzvārdu;
- reģistrācijas numuru / personas kodu;
- juridisko adresi/deklarētās dzīvesvietas adresi;
- vērtējamo pakalpojumu;
- vērtējamās struktūrvienības faktisko nosaukumu;
- vērtējamās struktūrvienības faktisko adresi;
- kontaktinformāciju (kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu, adresi tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi);
- informāciju par dalību citās kvalitātes sistēmās un saņemtajiem kvalitātes sertifikātiem.

Kā notiek Q- Latvia kvalitātes speciālistu apmācība?
Pretendents līgumā ar  VRC norāda personu - „Q- Latvia” kvalitātes speciālistu, kurš ir atbildīgs par „Q-Latvia” ieviešanu  uzņēmumā.

TAVA bez maksas nodrošina apmācāmajiem kvalitātes speciālistiem internetā pieejamu Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas „Q – Latvia” apmācību programmu e-vidē, kā arī Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas „Q – Latvia” rokasgrāmatu .

VRC papildu bezmaksas interaktīvai apmācībai e-vidē, un pieejamajai Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas „Q – Latvia” rokasgrāmatai, atkarībā no pieprasījuma, organizē klātienes apmācību kursus „Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas „Q-Latvia” ieviešana uzņēmumā” speciālistiem grupās vai individuālas apmācības atsevišķos uzņēmumos. 

Kvalitātes speciālists pēc apmācību kursu beigšanas un pārbaudes darba nokārtošanas saņem VRC izsniegtu kursu beigšanas apliecību.

Kvalitātes speciālists var neapmeklēt apmācību kursus, ja ir iepriekš saņēmis apliecību par „Q-Latvia” apmācību kursu beigšanu vai arī sagatavo „Q-Latvia” dokumentus patstāvīgi, izmantojot palīglīdzekli „Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas „Q-Latvia” ieviešanas rokasgrāmata ”.

Kā tiek veikta Q - Latvia kvalitātes sistēmas dalībnieka apliecības un kvalitātes zīmes piešķiršana un uzraudzība?
Pretendentam „Q-Latvia” dalībnieka  kvalitātes zīmes saņemšanai, saskaņā ar TAVA noteikto kārtību, jāizpilda sekojošas prasības:

- jāsagatavo esošās situācijas raksturojumu kvalitātes nodrošināšanas jomā;
- jāveic pakalpojumu ķēdes analīze;
- jāveic klientu apmierinātības aptauja;
- jānodrošina viesu sūdzību vadība;
- jāveic darbinieku aptauja;
- jāsagatavo rīcības plāns kvalitātes pilnveidošanai.

Lēmumu par „Q- Latvia “ kvalitātes zīmes piešķiršanu pieņem Tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas „Q-Latvija” komisija, kuras sastāvā ir 5 locekļi, t.sk. pārstāvji no TAVA, Ekonomikas ministrijas, kā arī profesionālajām un reģionālajām tūrisma nozares asociācijām.

VRC nozīmēts un ar TAVA saskaņots „Q – Latvia”  komisijas sekretārs  apkopo visus nepieciešamos dokumentus, veic to sākotnējo izvērtēšanu, nepieciešamības gadījumā saņem iztrūkstošos dokumentus un nodod dokumentus izvērtēšanai un lēmuma  pieņemšanai “Q-Latvia ” komisijai (sk. „Tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas „Q- Latvia” komisijas nolikums ”). 

Pretendenta pakalpojumu kvalitātes ārējo kontroli saskaņā ar VRC noteikto grafiku pirmreizējai kvalitātes zīmes saņemšanai vai vismaz vienu reizi kvalitātes zīmes darbības laikā veic TAVA nozīmēts anonīms kontrolieris („Slepenais klients”). VRC līguma ar „Q-Latvia” pretendentu pielikumā ir garantijas vēstule par „Slepenā klienta” veiktās pārbaudes atlīdzināšanu no pretendenta puses, atkarībā no tā sniegto pakalpojumu apjoma. Garantijas vēstulē jānorāda summa, par kuru klients var saņemt visus pretendenta pamatpakalpojumus.   

“Q-Latvia” komisija pēc „Slepenā klienta” veiktās pārbaudes pieņem lēmumu par apliecības piešķiršanu vai paratteikumu piešķirt apliecību vai lēmumu par atkārtotas pārbaudes nepieciešamību.

„Q- Latvia” kvalitātes zīme tiek izsniegta uz 5 gadiem, atkārtotas uzraudzības procedūras tiek veiktas katru gadu. Kvalitātes zīmes īpašnieka uzraudzību nodrošina VRC.

Kopā ar „Q-Latvia” kvalitātes zīmi tās īpašnieks iegūst iespēju izmantot TAVA izsniegtos mārketinga materiālus un vizuālo atribūtiku.

Kvalitātes zīmes īpašnieks pēc tās saņemšanas katru gadu noteiktā termiņā VRC iesniedz iepriekšējā gada rīcības plāna izvērtējumu, kas apliecina pretendenta pilnveidi iepriekšējā gadā un rīcības plānu nākamajam gadam.

Kā notiek „Q-Latvia” kvalitātes zīmes derīguma termiņa pagarināšana, darbības pārtraukšana, apturēšana uz laiku vai anulēšana ? 
„Q Latvia” komisija 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par kvalitātes zīmes derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu to pagarināt, norādot atteikuma iemeslu.

„Q Latvia”  komisija var pieņemt lēmumu par kvalitātes zīmes darbības pārtraukšanu vai nepagarināšanu, kā arī apturēšanu uz laiku vai anulēšanu (sk. „Kārtība, kādā piešķir Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas „Q- Latvia” kvalitātes zīmi”).  

Komisijas amatpersonu lēmumus vai rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu TAVA vadītājam. TAVA vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

Kāda ir maksa par „Q-Latvia” dalībnieka statusa iegūšanu un uzturēšanu?
Par pirmreizēju „Q Latvia”  dalībnieka statusa iegūšanu (ietver arī bezmaksas pieeju interaktīvai apmācībai  e-vidē un „Q-Latvia” rokasgrāmatai, mārketinga materiālus un vizuālo atribūtiku) Pretendents saskaņā ar piestādīto rēķinu pārskaita VRC LVL 20 (divdesmit latu), PVN 22% - LVL 4,40 (četri  lati un 40 santīmi), kopā LVL  24,40 (divdesmit četri lati un 40 santīmi ).

Par „Q Latvia” dalībnieka statusa uzturēšanu (ikgadējo uzraudzību) Pretendents saskaņā ar piestādīto rēķinu pārskaita VRC LVL 15 (piecpadsmit latu), PVN 22% - LVL 3,30 (trīs  lati un 30 santīmi), kopā LVL  18,30 (astoņpadsmit  lati un 30 santīmi);

Ārpuskārtas uzraudzības gadījumā Pretendents pārskaita VRC LVL 25 (divdesmit pieci lati), PVN 22% - LVL  5,50 (pieci   lati un 50 santīmi), kopā LVL 30,50 (trīsdesmit lati un 50 santīmi).

Maksa par papildu apmācības kursiem (ietver maksu par telpas un ekipējuma īri, izdales materiāliem, kafijas pauzēm, eksperta atalgojumu un transporta izdevumiem):

- maksa par 3-5 personu  grupas vienas dienas klātienes apmācības kursiem uz vietām: 
LVL 32,79 (trīsdesmit divi  lati , 79 santīmi), PVN 22% - LVL 7,21 (septiņi lati un 21 santīms), kopā LVL 40,00 (četrdesmit lati) vienai personai;

- maksa par 6-10 personu grupas vienas dienas klātienes  apmācības kursiem uz vietām:
LVL 28,69 ( divdesmit astoņi  lati , 69 santīmi ), PVN 22% - LVL 6,31 (seši lati un 31 santīms), kopā LVL 35,00 (trīsdesmit pieci lati) vienai personai;

-maksa par  individuālām vienas dienas apmācībām pretendenta uzņēmumā:
LVL 163,93 (simt sešdesmit trīs lati , 93 santīmi), PVN 22% - 36,07 (trīsdesmit seši lati un 07 santīmi), kopā LVL 200,00 (divi simti latu);

Kur atrodama informācija par Q-Latvia?
Informācija par „Q- Latvia” piešķiršanas kārtību un „Q- Latvia” sistēmas dalībniekiem un kvalitātes zīmes ieguvējiem atrodama Tūrisma attīstības valsts aģentūras (TAVA) mājas lapā www.tava.gov.lv un LVRA mājas lapā www.hotel.lv   

Kontakti: Edvīns Buka, VRC direktors, Rīgā, A. Čaka ielā 55 –222, LV-1011, tel./fax. 67014131, e-pasts: edvins.buka@hotel.lv.

Tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas „Q-Latvia” komisijas nolikums

Kārtība, kādā piešķir Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas „Q-Latvia” kvalitātes zīmi

  

Vēl ziņas

Aizvadīts jau 3.starptautiskais konkurss ”Learn, Know, Do, Can, Show”
Veiksmīgi noslēgusies AEHT sagatavošanas konference Rīgā
Latvijas pavāru elite nu jau trešo reizi startē Bocuse d’Or Eiropas atlasē, Pasaules prestižākajā pavāru konkursā!
Inovatīvs sadarbības projekts - mobilā mācību lietotne viesmīlības nozarē
Kas drošāks- steiks vai nageti


Parakstīties uz jaunumiem

Vārds, uzvārds E-pasts